MIDDLE YEARS PROGRAMME

Изследвай света с Увекинд!

Основният етап от образованието е ключов за децата по отношение на тяхното емоционално и физическо израстване, развиване на умения за самостоятелно изследване и формиране на бъдещата им област на интереси. Това е периодът, когато те създават навици за учене за цял живот и развиват самочувствие, увереност и критичност по отношение на своите знания и умения.

w

IB Middle Years Programme

Увекинд е единственото училище в България, което предлага обучение по програмата МYP. Tя обхваща период от 5 години и е разработена за академичните нужди на децата от 6-ти до 10-ти клас. Програмата насърчава учeниците да са ангажирани със собственото си учене, да споделят знания и да са отворени и толерантни към различния опит и други култури.

l

Международни изпити

Изпитната сесия в края на 10-ти клас се провежда в MYP училищата по цял свят. Иновативният модел на онлайн оценяване е надежден, високо академичен и предизвикателен за учениците. Той гарантира качествена и смислена обратна връзка, както и възможност за съпоставка на постиженията на световно ниво.

Национална програма

Предметите от националната ни програма се вместват изцяло в рамката на Middle Years Programme (МYP). Програмата е гъвкава и позволява пречупване на учебното съдържание през призмата на понятийното и контекстуалното преподаване.

Изследвай света с Увекинд!

Кои са предметните области, които изучаваме?

Учебните предмети в MYP се изучават в осем предметни области с общи учебни цели и критерии за оценяване. Програмата завършва с изпит по избор за предмет от всяка предметна група.

Група 1: Български език и литература

Учебната програма по предмета развива умения в шест области – слушане, говорене, четене, писане, визуализиране и презентиране. Езикът е централен за развиването на умения за критически мислене, което е най-важното за култивирането на интеркултурно разбиране и отговорно гражданско отношение.

Учениците ни разработват много текстове и така развиват разбиране за морални, социални, икономически, политически, културни и природни измерения на живота. Те развиват способност да формират мнение и да взимат решения, базирани на етични аргументи.

Целите ни в обучението по български език и литература са децата да изучават голям брой художествени и нехудожествени текстове, да работят с различни стилове и техники на писане, да коментират в различен контекст, публика, цел, да използват свободно лингвистична и литературна терминология.

Група 2: Чужди езици

Изучаването на чужди езици осигурява на учениците възможност да развиват разбиране на същността, процесите и употребата на езика и културата, която той носи.

Учениците са поставяни пред лингвистични и академични предизвикателства, за да се учат да комуникират по различни начини, на повече от два езика. Дава им се възможността да развиват езиковите си умения според личния си потенциал като прогресират в групи според фазите на развитието.

Програмата предлага възможност за сертифициране според достигнатото ниво и личните цели на учениците.

Група 3: Социални науки

Тази област обхваща предметите история и цивилизация, география и икономика, философия, психология, етика, бизнес и мениджмънт.

Учениците събират, описват и анализират данни от различни научни и медийни източници, тестват собствени хипотези и се учат как да интерпретират комплексна информация, съдържаща и оригинални първични източници. Те се фокусират върху наистина съществуващи примери в света, проучват и анализират важни аспекти на глобални теми.

Учениците се насърчават да уважават и разбират света около тях и развиват необходимите умения да изследват исторически, географски, политически, социални, икономически, религиозни, технологически и културни фактори, които имат влияние върху индивидите, обществата и околната среда.

Група 4: Природни науки

Тази област обхваща предметите човек и природа, биология, химия и физика. Целта ни е да насърчаваме учениците да изучават темите чрез проучване, наблюдение и експериментиране като работят индивидуално и в групи в двете оборудвани лаборатории в Увекинд.

Учениците изследват реални примери на научни приложения и откриват взаимодействието и връзките между науките и моралността, етиката, културата, икономиката, политиката и околната среда.

Научните изследвания развиват критическо и креативно мислене в търсене на алтернативни обяснения.

Учениците се учат да приемат и уважават идеите на другите и да развиват чувство на отговорност като членове на обществото и граждани на света.

Група 5: Математика

Обучението по математика развива умения за изследване и практическо приложение на знанията, помага на учениците да усъвършенстват техники за разрешаване на проблемни ситуации, които могат да се използват в реалния живот. Учениците се учат как да представят информация, да изследват, да създават ситуации по модел, да намират решения на познати и непознати проблеми.

Математиката осигурява основа за изучаването на природните науки, технологиите и компютърните науки и умения, които се прилагат в социалните науки и изкуствата.

В Увекинд преподаването по математика се организира, така че учениците да могат да работят на две нива, приключващи със съответен изпит в края на десети клас.

  • Стандартна математика – дава на учениците основни познания върху математическите принципи, което им позволява да развиват необходими математически умения.
  • Разширена математика – стандартната програма е допълнена с теми и умения, които осигуряват дълбочина и математическо разбиране.
Група 6: Изкуства

С обучението в тази област учениците се развиват чрез създаване, изпълнение и представяне на изкуствата по начини, които ги ангажират с предаването на чувства, опит и идеи. Те придобиват нови умения и ги усъвършенстват чрез възможността да бъдат и творци, и любители на изкуствата.

Преподаване на изкуства стимулира въображението, предизвиква възприятията и развива креативни и аналитични умения. Учениците се насърчават да разбират изкуствата в контекст, изучават културна история, развиват емпатия към различните личности.

Група 7: Дизайн и дигитални компетентности

Целите в тази област са да се предизвикат учениците да прилагат умения за практическо и креативно мислене, за да решават проблемни дизайн ситуации. Обучението се фокусира върху цялостния дизайн процес, а не само върху финалните продукти и решения.

Учениците следват етапи в дизайн цикъл (изследване и анализ на проблем, развиване и създаване на подходящо решение, тестване и оценяване на продукт) и се научават да прилагат придобитите умения в решаването на ситуации в реалния живот.

Група 8: Физическо възпитание и спорт

Програмата за физическо възпитание се фокусира върху придобиването на двигателна култура и развитието на личностни умение чрез различни физически дейности.

Учениците се научават да приемат и уважават идеите на другите, да развиват умения за сътрудничество и комуникация.

Часовете по спорт се провеждат в залите и игрищата на комплекса „Спортна София“.

Персонален проект

Това е изследване извършено от ученика, насочено изцяло в сфера на интерес избран от него в края на програмата MYP. Темата и продуктът на проучване могат да са от всички области на обкръжаващия го свят. Така учениците правят връзка с реалния живот, създават контакти и осъзнават влиянието, което трудът им може да има върху обществото.

Глобален контекст

Децата учат най-добре, когато могат да направят връзка със света около тях и с личните си преживявания. Те опознават учебното съдържание в различен контекст – лично и културно изразяване, ориентиране във времето и пространството, идентичност и връзки, наука и иновации, глобализация и устойчивост, развитие и справедливост.

В полза на обществото

Нашите ученици прилагат наученото и придобиват опит в многобройни обществени проекти, посветени на каузи и глобални проблеми. Те мислят, търсят решения чрез организиране и участие в различни благотворителни събития и дейности, които допринасят за създаването на едно по-добро общество.

Всяко дете идва при нас със своята индивидуалност и силни качества. Ние с удоволствие ще се срещнем с Вас и Вашето дете и ще Ви запознаем с нашите учебни програми, мисия и философия.

Нашите ученици

Това, което ми харесва в MYP програмата е, че успях да развия извънкласните си интереси и да ги погледна през академична гледна точка. Научих колко е важно планирането и организирането на собственото ти време. Развих много способности, които ми бяха полезни не само в училище, а и по-нататък в живота.

Димана Бошнакова

11 клас

MYP те подготвя за трудностите, с които ще се сблъскаш по-нагоре. Изключително полезни са юнит планерите, по които се работи, защото ученикът има ясната представа с какво ще се занимава през определения период от време и каква ще е финалната задача, по която ще бъде оценен. По този начин се развиват уменията за планиране и самоорганизиране, които са изключително важни занапред.

Ванеса Маринова

11 клас

MYP ми даде една много добра основа за следващата програма в IB – Diploma. Развих умения, които улесняват ученето ми в момента, научи ме, че не наизустяването ще ми помогне, а мисленето. Даде ми възможността да се науча на самостоятелност, да организирам времето си и да работя спрямо своите собствени интереси и възможности.

Леда Спасова

11 клас

Pin It on Pinterest