ПРАВИЛНИК

Правилник за дейността на училището

Правилникът е приет на заседание на Педагогическия съвет с Протокол 1/ 03.09.2019 г. и утвърден със Заповед 1243-7 / 03.09.2019 г. на директора на училището.

Неразделна част от настоящия правилник са политиките на училището за прием, за изучаване на езици, за академична честност, за ползване на интернет и електронни устройства.

***

ГЛАВА І:
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Настоящият документ описва основните дейности на училището и процеса на обучение и възпитание. Той е създаден в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и с мисията и политиките на училището. 

Чл. 2. В основата на правилника за дейността на Увекинд са залегнали следните основни принципи:

 1. Дейността на училището не може да противоречи на Конституцията и законите на Република България.
 2. Обучението в Увекинд следва принципите, залегнали в държавните образователни изисквания и стандартите на международните програми на International Baccalaureate Organization.
 3. Училището е светско и осигурява равни условия за получаване на образование на всички приети ученици.. 
 4. Официалният език на комуникация в училището е българският език. 
 5. Нашата училищна среда е широко отворена към ценностите и традициите на различните култури, като възпитава учениците ни в активно отношение, разбиране и уважение към другите.
 6. Училището не допуска никакви прояви на дискриминация, независимо дали те са на основата на пол, културна и религиозна принадлежност и т.н.

Чл. 3. (1) Училището е частно, съгласно Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и се управлява от собствениците, които назначават директор, заместник-директори, координатори на етапите и програмите, педагогически, административен, медицински  и помощен персонал.

(2) Частно средно училище Увекинд е лицензирано от Министерство на образованието и науката на Република България за всички образователни степени, със Заповеди на Министъра на образованието: РД 14-70/25.06.2001 год.; РД 14-118/24.07.2003 год.; РД 14-9/17.01.2005 год.; РД 14-74/23.05.2006 год.; РД 14-48/21.04.2007 год.; РД 14-107/22.11.2013 год.; Удостоверение № 80/10.07.2017 год.

(3) Училището издава следните удостоверения и дипломи след успешно завършване:

 1. Удостоверение за задължително предучилищно образование
 2. Удостоверение за завършен клас от начален етап на основното образование (1 – 3 клас)
 3. Удостоверение за завършен начален етап на основното образование (4 клас)
 4. Свидетелство за основно образование
 5. Удостоверение за завършен гимназиален етап
 6. Диплома за средно образование

Чл. 4. Увекинд е лицензирано училище за две програми на International Baccalaureate Organization – Middle Years Programme (6 – 10 клас) и Diploma Programme (11-12 клас).

 1. Като част от прилагането на международните програми училището осигурява провеждането на IB изпитни сесии в края на 10 и 12 клас. 
 2. Учениците, положили успешно IB изпити, получават международни сертификати.

Чл. 5.  При постъпване в училището се сключва договор за обучение между собственика и родителите/настойниците на ученика, който урежда отношенията им за една учебна година. 

Чл. 6. Училището приема за обучение ученици във всички класове при наличието на свободни места.

Чл. 7. Всички въпроси, свързани с приема на учениците в училището се уреждат от политиката за прием, приета от собствениците и ръководството на училището. 

ГЛАВА ІІ:
ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

Раздел І. Организационни форми

Чл. 8. Според възрастта, степента на подготовка и документа за завършен клас, учениците се разпределят в последователни класове. Продължителността на обучение в един клас е една учебна година.

Чл. 9. В зависимост от броя на приетите ученици, класовете се разделят на паралелки. Увекинд е иновативно училище и според одобрените иновации може да разделя класовете на групи от различни паралелки, да организира индивидуално обучение в зависимост от особеностите на учебния предмет и паралелката.

Чл. 10. Сборни групи се организират и за извънкласните дейности в областта на изкуствата и спорта.

Раздел ІІ. Учебно време

Чл. 11 (1) Началото и края на учебната година се определят съгласно заповед на Министъра на образованието и науката за всяка учебна година и се утвърждават с решение на ПС и заповед на директора. . 

(2) Учебната година е с продължителност не по-малко от 31 и не повече от 36 учебни седмици, които се разпределят в два учебни срока.

(3) Продължителността на първия учебен срок е 18 учебни седмици.

(4) За отделните класове учебната година завършва както следва:

 1. за учениците от І-VI клас – 15 юни
 2. за учениците от VII – XI клас – 30 юни
 3. за учениците от XII – 12 май

Чл. 12. (1) Учениците ползват следните ваканции, които се определят със заповед на министъра на образованието и науката и на директора на училището:

 1. Есенна
 2. Коледна
 3. Междусрочна
 4. Пролетна 

(2) Промяната на ваканциите и други неучебни дни се определят със заповед на министъра на образованието и науката и на директора на училището.

Чл. 13. Седмичното разписание се утвърждава от директора на училището и се съгласува със съответните контролни органи.

Чл. 14. По време на учебната година училището може да организира лагери, екскурзии, ателиета, спортни седмици, летни курсове срещу допълнително заплащане

Раздел ІII. Учебно съдържание и учебна програма

Чл. 15. Учебното съдържание се структурира в учебни предмети и се систематизира в учебни планове и учебни програми.

(1) Учебният план определя:

 1. Наименованието, броя и разпределението на учебните предмети по класове и часове;
 2. Учебното време по всеки предмет;
 3. Графика на обучението;
 4. Начина на завършване на образователна степен.

(2) Учебната програма определя структурата и обема на учебното съдържание по всеки учебен предмет за всеки клас, целите и задачите на обучението.

Чл. 16. За усвояване на учебното съдържание Увекинд прилага съвременни интерактивни методи на работа. Работата на учениците и учителите се обезпечава чрез използването на учебници, пособия, онлайн платформи и аудиовизуални средства. Учениците от V до XII клас имат лични имейли, които им осигуряват достъпа до Google Classroom и другите приложения на Google. Училището притежава GSuite for Education акаунт, който е съобразен с изискванията за защита на личните данни и безопасна  онлайн среда за работа.

Чл. 17. Дневният режим се определя в началото на учебната година и се утвърждава от директора. 

ГЛАВА ІІІ:
УЧАСТНИЦИ В УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ

Раздел І. Педагогически специалисти

Чл. 18. Педагогическите специалисти имат следните права:

 1. Да получават професионална подкрепа в процеса на изпълнение на служебните си задължения.
 2. Да повишават квалификацията си.
 3. Да бъдат поощрявани и награждавани.

Чл. 19. Педагогическите специалисти имат следните задължения:

 1. Да изпълняват задълженията, описани в длъжностната му характеристика
 2. Да планират, организират и провеждат образователния процес.
 3. Да прилагат ефективни образователни методи и подходи съобразно индивидуалните потребности на учениците.
 4. Да ползват ефективно дигитални технологии.
 5. Да оценяват напредъка на учениците.
 6. Да участват в провеждането на НВО, ДЗИ и IB изпити.
 7. Да опазват живота и здравето на учениците, включително и по време на организираните допълнителни дейности или занимания по интереси.
 8. Да водят и съхраняват задължителните училищни документи и да отговарят за достоверността на информацията в тях.
 9. Да провеждат консултации с ученици и родители. 
 10. Да поддържат и повишават квалификацията си съобразно политиките на училището за организационно развитие.
 11. Своевременно да уведомяват ръководството на училището, когато се налага да отсъстват от учебни часове.
 12. Да участват в работата на педагогическия съвет и да изпълняват на неговите решения както и заповедите на директора.
 13. Да не ползват мобилен телефон по време на час за лични цели.
 14. Да дават обратна връзка за напредъка и резултатите от обучението на учениците като попълват профилите на учениците коректно и в срок.
 15. Да следят за поведението на учениците по време на учебния процес, междучасията, по време на храненето и транспортирането им от и до училище;

Раздел ІІ. Ученици

Чл. 20. Учениците имат право: 

 1. Да бъдат обучавани в подкрепяща и толерантна среда и по програми, които им дават възможност да развиват своя потенциал, да изявяват своята индивидуалност и откривателски дух.
 2. Да получават от учителите консултации при организирането на самостоятелната си подготовка;
 3. Да участват по собствен избор в извънучилищните дейности;
 4. Да бъдат защитени от училището при накърняване на личното му достойнство и човешките му права;
 5. Да използват базата на училището в учебно време за развитие на интересите и способностите си;
 6. Да получават консултации при продължителни отсъствия по уважителни причини;

Чл. 21. Ученикът е длъжен:

 1. Да спазва Правилника за дейността на училището, нормите на поведение и законите на страната;
 2. Да уважава всички членове на училищната общност;
 3. Да опазва личното и училищното имущество;

Чл. 22. Ученикът няма право:

 1. Да отсъства от учебни занятия без уважителни причини.
 2. Да нарушава общоприетия ред и дисциплина и да уврежда училищното имущество.
 3. Да възпрепятства с поведението си нормалното протичане на учебния процес.
 4. Да използва електронни устройства по време на час без разрешението на учител.
 5. Да уронва престижа на училището в това число и в публичното пространство (медии, интернет, социални мрежи и медии).

Чл. 23. Отсъствието на учениците по уважителни причини се удостоверява чрез медицинска бележка или уведомително писмо от семейството. 

Чл. 24. За увреждане на лично и училищно имущество финансова отговорност носи ученикът, респективно неговите родители или настойници.

Раздел ІІІ: Родители

Чл. 25. Родителите/настойниците имат право:

 1. Да получават периодична и своевременна обратна връзка за резултатите от обучението и  възпитанието на децата си.
 2. Да дават обратна връзка за ефективността на обучението и възпитанието на децата си.
 3. Да се срещат с ръководството на училището, класния ръководител и учителите в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време.

Чл. 26. Родителите/настойниците са длъжни:

 1. Да осигуряват редовното присъствие на ученика в училище, като уведомяват своевременно училището в случаите на отсъствие. 
 2. Да уведомяват при промени в адреса, телефона и др.
 3. Да спазват работното време на училището.

Раздел IV. Контрол и оценяване на знанията на учениците 

Чл. 27.(1) Знанията и уменията на учениците се оценяват чрез формиращо и обобщаващо оценяване. 

(2) Формите за проверка и оценка са устни, писмени и практически. Оценяването е базирано на критерии и се осъществява по установен от учителите календарен план. Учениците трябва да са предварително запознати с вида и критериите на задачата за оценяване, която изпълняват. 

Чл. 28. (1) Оценката съдържа качествен и количествен показател.

(2) Оценките, които може да се поставят са “отличен (6)”, “много добър (5)”, “добър (4)”, “среден (3)”, “слаб (2)”.

(3) Когато се използват други количествени показатели, те се приравняват към оценките по ал. 2.

(4) На учениците от I до III клас не се поставят количествени оценки. Първокласниците получават една обща оценка на базата на знанията, които са показали през цялата учебна година.

(5) От IV до XII клас оценките са по шестобалната система. IB оценяването се приравнява към шестобалната система. 

Чл. 29. (1) Контролът се осъществява текущо и периодично:

(2) Текущият контрол се осъществява от учителите, системно през първия и втория учебен срок, чрез избрани от тях форми за проверка и оценка.

(3) Периодичният контрол се извършва от учителите планирано, по график, утвърден от директора на училището.

(4) Знанията и уменията на учениците могат да се проверяват от упълномощени длъжностни лица, от РУО и от Министерството на образованието и науката.

(5) Проверката на знанията и уменията на учениците чрез изпити се осъществява от училищни изпитни комисии, назначени със заповед на директора на училище.

Чл. 30. Класните ръководители, съвместно с учителите на класа подготвят и изпращат на родителите периодично информация за знанията и уменията на учениците. Периодите на изпращане на писмена обратна връзка до родителите се определят на ПС в началото на учебната година и се описват в наръчника за съответната година.

Раздел V. Дисциплина и наказания 

Чл. 31.  За да протича успешно учебно-възпитателният процес е необходимо всички участници да спазват реда и правилата, описани в правилника за дейността и в наръчника за учениците. 

Чл. 32. (1) За неизпълнение на задълженията и за допускане на неизвинени отсъствия, на учениците се налагат следните наказания:

 1. Забележка
 2. Преместване в друга паралелка в същото училище;
 3. Предупреждение за преместване в друго училище;
 4. Преместване в друго училище;
 5. Преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение за ученици, навършили 16 години и непосещаващи редовно училище.

(2) Санкцията в т.1 се налага от директора на училището по предложение на класния ръководител.

(3) Санкциите в т. 2, 3, 4 и 5 се налагат от директора след решение на Педагогическия съвет.

Чл. 33. Разлепянето на афиши, плакати, издаването на училищен вестник и др. се извършва само със съгласието на собственика и директора.

Глава ІV:
УПРАВЛЕНИЕ И РЕСУРСНО ОСИГУРЯВАНЕ

Раздел І. Органи за управлението на училището

Чл. 34. (1) Директорът, съгласувано със собствениците организира, контролира, ръководи и отговаря за цялостната дейност на училището.

(2) Директорът:

 1. Представлява училището пред органи, организации и лица.
 2. Осъществява вътрешен контрол в съответствие с правомощията си.
 3. Награждава и наказва ученици, учители и служители в съответствие с КТ, ЗПУО и този правилник.
 4. Организира приемане на деца и ученици, обучението и възпитанието им в съответствие с държавните образователни изисквания.
 5. Подписва документи за завършен клас и образователна степен и съхранява печата на училището.
 6. Съдейства на компетентните органи за установяване на нарушения.
 7. Контролира и отговаря за правилното водене на училищната документация.
 8. Осигурява условия за здравно-профилактична дейност в училището.
 9. Осигурява безопасни условия на възпитание, обучение и труд.
 10. Е председател на педагогическия и училищния съвет и осигурява правомерността и изпълнението на решенията им.

Чл. 35. (1) Педагогическият съвет на училището се провежда в присъствието на собственика и включва в състава си всички учители, специалисти с педагогически функции и медицинското лице, което обслужва училището. 

(2) ПС като специализиран орган на управление:

 1. Приема училищния учебен план и правилника за дейността на училището.
 2. Обсъжда резултатите от обучението.
 3. Обсъжда и предлага на директора решения за награждаване и наказания на ученици.

Чл. 36. (1) Педагогическият съвет се свиква най-малко веднъж на два  месеца от директора.

(2) Решенията се приемат с обикновено мнозинство при присъствието на най-малко 2/3 от числения му състав.

(3) Решенията на ПС могат да бъдат отменяни от самия ПС с квалифицирано мнозинство, от собственика или от началника на РУО София-град.

(4) За заседанията на ПС се води протокол .

Раздел II.  Прием и записване

Чл. 37. (1) Приемането на ученици следва реда и условията, изработени от директора, собствениците и педагогическия съвет. 

(2) Условията за прием са публикувани в официалната страница на училището в интернет.

Чл. 38.  Условие за записване в ЧСУ Увекинд е заплащането на валидните за учебната година училищни такси.

Раздел III. Такси

Чл. 39. (1) Таксите са:

 1. Такса за обучение.
 2. Такса за кандидатстване.
 3. Такса при постъпване.
 4. Такса учебни ресурси.
 5. Допълнителни такси.

(2) Такса обучение е за една учебна година и включва всички разходи, свързани с осигуряването на процеса на обучение, членство в международни организации, квалифицирани преподаватели, медицински и помощен персонал, охрана, застраховки.

(3) Таксата за кандидатстване се заплаща еднократно и в нея са  включени всички процедури, предвидени в приема на нови ученици – провеждане на събеседване, консултации, тестове, профилиране и др.

(4) Таксата при постъпване се заплаща еднократно и важи само за новопостъпили ученици и деца.

(5) Таксата за учебни ресурси се заплаща за учебната година и важи за всички ученици. В нея са включени допълнителните учебни помагала, тетрадки, бои и материали за часовете по изкуство, учебен софтуер, платформи, библиотека и др.

(6) По избор родителят заплаща такса храна, транспорт и извънкласни занимания.

Чл. 40. Училищните такси се определят ежегодно от ръководството на училището и се  попълват в  договора за обучение. 

Чл. 41. В зависимост от начините на плащане определени в договора, следва изплащане на сумата в определен в договора за обучение срок. В случай, че не се извърши плащането, родителите получават писмено напомняне за изплащане на сумите в десетдневен срок. Неспазването и на тази мярка води до спиране на ученика от учебния процес, за което родителите биват писмено уведомени в тридневен срок. 

Чл. 42 (1) Училищните такси се определят ежегодно от ръководството на училището и се публикуват на сайта на училището..

(2) Приспадане на част от разходите за храна е възможно единствено в случай на отсъствие по болест с продължителност над четири последователни учебни седмици. Отсъствието се удостоверява задължително с медицинска бележка.

(3) Сумата за транспорт се заплаща годишно или на две вноски.

(4) Заплащането на таксата за транспорт гарантира превоза на ученика през цялата учебна година.

(5) Приспадане на сума от таксата за транспорт поради отсъствие не се прави.

(6) Промяна в адреса на транспортната услуга е възможно да бъде направена единствено в случай, че се променя постоянният адрес. Тази промяна се заявява писмено, най-малко две седмици предварително и е възможно да бъде направена при наличието на свободни места по изготвените маршрути.  Когато новият адрес е невъзможно да бъде включен във вече изготвените маршрути или няма свободни места, се прави приспадане на сумата от таксата за транспорт.

Раздел ІV. Финансиране

Чл. 43. (1) Финансовите и материалните средства на училището се набират от такси за обучение и дарения. 

(2) Училището може да събира допълнителни парични средства при:

 1. Нанесени материални щети на МТБ.
 2. За екскурзии, излети, лагери.
 3. За посещения на музеи, постановки, спортни мероприятия и т.н.

ГЛАВА V:
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ:

Чл. 44. Организацията на работата в училището се подпомага от:

 1. Годишен план.
 2. Календарен план.
 3. План за работа при есенно-зимни условия.
 4. План за гражданско възпитание и образование.
 5. План за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд.

Чл. 45. Мобилни телефони и електронни устройства

(1) ПС утвърждава ежегодно регламента за ползване на телефони и електронни устройства, както и на интернет. 

(2) За спазването на регламента носят отговорност всички учители и ученици.

Чл. 46. Училището не носи имуществена отговорност за загубени вещи на учениците – мобилни телефони, пари, ценности и др. 

Чл. 47. Училището не изисква от учениците си да носят униформи, но външният им вид трябва да е съобразен с приетите норми на училищната среда. 

Чл. 48 За всички неуредени в правилника въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство. 

Чл. 49 Правилникът е валиден за учебната година и неговото изпълнение се възлага на директора, на педагогическия, непедагогическия персонал, родителите и учениците от Частно средно училище Увекинд.

Pin It on Pinterest