ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ

„The limits of my language are the limits of my world“

Ludwig Wittgenstein

Езикът е в основата на всяко учене. Ние мислим, общуваме и споделяме чрез езика, творим и откриваме нови светове. Затова в Увекинд развитието на езиковите компетентности е централно и се развива във всички предмети.

Овладяването на повече от един език е ключово в нашето училище. Ние предлагаме балансирана програма и имаме дългогодишен опит в изучаването както на родния, така и на повече от един чужд език. В съвременния свят все повече се говори за мултилингвизъм като предпоставка за свободно общуване, интеркултурен обмен и толерантност.

j

Български език

Ученето на родния език дава възможност на учениците да изявят своето въображение и креативността си, да общуват пълноценно с другите. То е и най-прекият път към изучаването на изкуството на езика – литературата. Чрез изучаването на български и преводни литературни произведения (както класически, така и съвременни) учениците ни се развиват като критични читатели на поезия, проза и драма, на текстове от различни сфери на общуването.

Немски език

Нашето училище има богат опит и устойчиви традиции в преподаването на немски език, което започва още от детската градина. В преподаването на немски език ние ползваме съвременни методи и системи, които дават възможност на учениците ни да достигат ниво на владеене на езика, което в края на своето обучение сертифицират съобразно Европейската езикова рамка и на международни IB изпити.

Английски език

В Увекинд ние оценяваме ролята и значението на английския език в света на съвременната комуникация. Броят на хората, които ползват английски език нараства непрекъснато и затова за нас е важно учениците ни да придобиват умения по английски език на високо ниво. В края на обучението си те имат възможността да получат и международно признат документ като се сертифицират съобразно Европейската езикова рамка и на IB изпити.
Ние осигуряваме необходимия преподавателски и учебен ресурс за прием на ученици в различни нива и в различните образователни степени. Преподаването е по групи според нивото на усвояване на езика и това позволява прием и на начинаещи ученици в класовете.
С ежедневната си работа ние окуражаваме учениците си да развият необходимите компетентности и желание за усвояване на езици, да мислят и общуват свободно в един глобален свят. Учениците ни имат възможност да се включват в международни проекти и ежегодни лагери в Германия.

Най-често задаваните въпроси за езиковото обучение

На каква възраст децата започват да учат езици?

Обучението по немски език започва от детската градина, а английският език се изучава от 3 клас. Обучението по двата езика продължава до 12 клас. Учениците ни се явяват на международни изпити на английски език по отделните предмети в края на 10 и 12 клас.

По колко учебни часа седмично децата учат немски и английски език?

Часовете, разпределени за езиците в отделните образователни степени, са различен брой и в различно съотношение между двата езика. Те са описани подробно в езиковата политика на училището.

Има ли предмети, които се преподават на чужд език?

Учителите по езиците работят съвместно с преподавателите по отделните предмети и разработват заедно общи теми и лексика (най-вече в началното училище). В гимназиалния етап английският език започва плавно да навлиза в преподаването по отделните предмети като език на инструкциите, за да подготви учениците ни за международните изпити в 10 и 12 клас.

Кога децата започват да говорят немски и английски език?

Всяко дете учи език със свои собствени темпове и развива в различна степен умения за говорене, слушане и писане. Нашите ученици, които заминават да учат в чужбина след 4, 7 или 12 клас не срещат проблеми с адаптацията по отношение на езика.

Имате ли преподаватели, чийто майчин език е езикът, който преподават?

Повечето от нашите преподаватели по езиците са учили и завършили в чужбина – в Германия, Америка, Великобритания. Сред тях има и такива, чийто майчин език е немски или английски, както и учители, родени и израснали в България. Всяка година в Увекинд работят и практиканти от Германия.

Как изучаването на езици подпомага реализацията на децата след 12 клас?

Нашите ученици завършват Увекинд с високо ниво на владеене на двата чужди езика, успешно вземат езикови сертификати и продължават обучението си в престижни университети и специалности както в чужбина, така и в България.
Можете да се запознаете подробно с идеите и принципите за преподаване и изучаване на езици в Увекинд като прочетете нашата езикова политика.
Езиковото обучение в Увекинд не развива само комуникативни имения, а чрез множество разнообразни дейности и посредством изградената добра езикова култура на учениците, ги отваря към света. Активното участие на наши ученици в Модел ООН и други международни и национални форуми, демонстрира отношение към света, изразява тяхната способност да анализират и осмислят събития през призмата на младежия си дух и познания. Познанията, които придобиват учениците чрез тези участия, демонстрират отличната взаимовръзка между преподавателите по езиците и тези по другите предмети. Тази невероятна синергия, която учителите в Увекинд имат, предоставя на учениците ни безгранични възможности да развиват своите умения, знания и интереси.
Ива Гарвалова-Досева

Преподавател по английски език и литература

Pin It on Pinterest