PRIMARY SCHOOL

Uwekind International School e IB World School и кандидат-училище за Primary Years Programme на International Baccalaureate (IB) и очаква оторизация.

IB училищата споделят обща философия – за подобряване на преподаването и ученето в разнообразна и приобщаваща учебна среда. IB училищата предоставят предизвикателни, висококачествени програми за международно образование.

*Само училища, упълномощени от IB, могат да предлагат някоя от четирите академични програми: PYP, MYP, DP или CP. Статусът на кандидат-училище за програмата PYP не дава гаранция, чe училището ще бъде оторизирано. За допълнителна информация относно IB и неговите програми посетете www.ibo.org

Научи за света с Увекинд!

В началното училище ние развиваме естественото любопитство на децата и техния индивидуален потенциал в подкрепяща и сигурна учебна среда.

Нашите програми разширяват и надграждат националните образователни стандарти като комбинират изучаването на отделните предмети с трансдисциплинарни теми.

Ние използваме ученето чрез изследване като водещ подход, който позволява на учениците да участват активно в собственото си обучение, да поемат отговорност за него като израстват академично, социално и емоционално.

w

Учене чрез изследване

Ученето чрез изследване е процес, иницииран от учителя или от ученика, който помага на децата да преминават към ново и по-дълбоко ниво на разбиране и знание. Всеки ученик учи активно и осъзнато и се развива съобразно собствените си потребности и темпове.

l

Ограмотяване на два езика

С годините опит в началното училище ние имаме изградена система за успешно ограмотяване на два езика. Децата постигат еднакво добри резултати както на родния си език, така и на чуждия. Това ги кара да се чувстват уверени, успяващи и удовлетворени от положения труд.

U

International Primary Curriculum

Това е международната програма, която Увекинд прилага в началното училище. Тя е всеобхватна, тематична, творческа програма, с ясен процес на учене и специфични учебни цели за всеки предмет. Програмата развива разбиране на различните култури и насърчава процеса на лично учене.

Научи за света с Увекинд!

Трансдисциплинарни теми в началното училище?

Трансдисциплинарните теми помагат на учителите да разработят и планират учебното съдържание като пречупят преподаването на отделните дисциплини през значим контекст. По този начин се осигурява баланс между “изучаването на предметите” и “ученето през предметите”. Проучванитята в контекста на отделните теми са обхватни, задълбочени, обикновено продължават няколко седмици и провокират учениците да бъдат активни в процеса на своето учене.

Кои сме ние?

В контекста на тази тема учениците проучват различните аспекти на човешките взаимоотношения, вярвания и ценности, права и отговорности. Търсят отговори на въпроси като “Какво ни определя като личности?” “Какво е важно за нашето здраве?” “Какви са правилата и нормите на общуване между отделните линости и в различните общности?”

Къде сме ние във времето и пространството?

Темата насочва към добиване на знание за времето и пространството. Изучават се процесите на движение на големи групи от хора, връзките между различните общества и култури, разгледани от локална и глобална перспектива. Правят се проучвания на лични истории, пътешествия, открития и събития.

Как изразяваме себе си?

През тази глобална тема учениците проучват начините, по които откриваме и изразяваме идеите и чувства си, своята културна принадлежност, вярванията и ценностите си. Търсят какви са начините, по които развиваме своята креативност и как изразяваме отношение към красивото.

Как работи светът?

С проучвания на света на природата и нейните закони, взаимодействията на човешките общности с природата децата търсят отговори на въпроси като “Как технологичното развитие влияе на околната среда?” “Как хората използват научните познания?”.

Как организираме себе си?

Проучване на взаимовръзките между човешките общности, структурата и начините на функциониране на различните организации. Учениците проуват начините на вземане на решения в обществото, различните икономически дейности и тяхното въздействие върху човечеството и околната среда.

Споделяме една планета!

Тази тема се разработва в началното училище чрез проучване на правата и отговорностите ни като граждани на света. Учениците изследват възможностите за справедливо разпределение на ограничените ресурси на планетата. Изучават темите за осигуряването на равни възможности, мира и справянето с различни конфликти.

Четене и езици

Ние възпитаваме любов към езиците и четенето, учим децата да се стремят да изразяват мислите си пълноценно, да усвояват правилата на езика и граматиката по един естествен начин, като им предоставяме разнообразни възможности за устни и писмени изяви.

Изкуства и спорт

Децата в Увекинд израстват като цялостни и балансирани личности чрез участие в разнообразни занимания по изкуства и спорт. Ние ги окуражаваме да изявяват способностите си, стремим се да откриваме талантите им и силните им качества, като им осигуряваме участия в различни конкурси, изложби и спортни състезания.

Извън класната стая

Децата учат най-успешно посредством трупането на собствен опит, чрез преживявания извън класната стая. По този начин ние естествено допълваме образователния процес и изграждаме в децата различни качества и умения за справяне с проблеми и ситуации, за работа в група и ефективно общуване.

Всяко дете идва при нас със своята индивидуалност и силни качества. Ние с удоволствие ще се срещнем с Вас и Вашето дете и ще Ви запознаем с нашите учебни програми, мисия и философия.

Нашите родители

За мен Увекинд е не просто училище, а жив организъм, изграден от духа и обичта на децата и учителите. Той си има собствена визия, собствен смях, собствена свобода, собствен образ. Прилича на онези хора, които се усмихват и излъчват спокойствие, а ти някак естествено ги отнасяш със себе си, защото са различни и защото носят смисъл – сигурни и уверени в това, което правят, неспиращи да търсят новото.

Благодаря ти “човеко” Уве(кинд), че съхраняваш детското в себе си и се грижиш за него!

Деси Данкова

Преподавател в НБУ, родител

Избрах Увекинд за училище на моето дете ( Сами, 9 г.) защото вярвам, че една от тайната на успеха е в самия процес на обучение и преживяване. Вече четвърта година наблюдавам и се радвам на начина, по който израства моето дете – уверен, самостоятелен и любопитен към утрешния ден.

Александра Лосева

BNP Paribas, Родител

Pin It on Pinterest