Пандемията нанесе сериозни щети на започналата в последните години трансформация на учебния процес от фронтално преподаване ex cathedra към превръщане на класната стая в изследователско пространство, в което учителят помага на учениците да развият уменията и знанията си с помощта на споделената креативност.

Затова проектът Theatre In School (2020-1-BG01-KA227-SCH-095104) събра българското училище Uwekind International School и румънското 149. училище в Букурещ с театралните специалисти от креативната компания “Театро” (София), датската фондация ViArt (Копенхаген), гръцкия център за качество Taseis (Атина) и Правна клиника за потребители.

Заедно тези организации създадоха богат инструментариум, който чрез преподаване на сценични изкуства помага на учениците да подобрят комуникационните си умения чрез инструментите на театъра, а също и да разввиват талантите си чрез къси драматургични упражения, зададени от самите тях.

Наръчникът беше апробиран в двете партньорски училища и резултатите бяха интнересни, като особено впечатляващо беше успешното социално включване на онези ученици, които поради различни причини с в риск от изолация.

Мултилингвалната платформа, която може да бъде намерена на сайта на проекта https://theatre-in-school.eu/ и е за свободно ползване, дава достъп до три различни наръчника – за ученици, за учители и за цели училища.

Тези наръчници по същество позволяват на непрофесионалисти да използват театъра и неговите инструменти за най-различни педагогически цели, изцяло в синхрон на съвременните педагогически парадигми, които изискват мултидисциплинарен подход в преподаването.

Театърът неведнъж е бил убежище в трудни времена.
С този проект театърът дава от своята закрила и на училищата в Европа.

Pin It on Pinterest