Международните програми, които прилагаме, налагат ежедневната употреба на терминология, свързана с организацията и начина на преподаване. Тя така е навлязла в общуването помежду ни, че се е превърнала в жаргон и всички ние, учители и ученици, я ползваме без превод. С това и често забравяме, че родителите са потърпевши от тези думи и изрази, засипани с имейли, указания, напомняния, профили и коментари на задачи.

Остана около месец до изпитите на първите ни Diploma Programme ученици и затова решихме да представим най-употребяваните в ежедневието програмата термини.

1. Пълна IB diploma

Дипломата от IB е разпознаваема от университетите по цял свят. Тя е резултат от обучение на високо академично ниво в последните две години от гимназиалния курс. За да получат пълна диплома учениците трябва да изпълнят следните условия:

  • Да учат в 11 и 12 клас шест предмета – три на високо ниво (Higher level) и три на стандартно ниво (Standard level)
  • Да изпълнят изискванията на програмното ядро (DP corе)
  • Да получат минимум 24 от 45 точки след финалните изпити.

Предметите на високо ниво (HL) се изучават значително по-задълбочено в размер на 240 часа за две години. Курсовете на стандартно ниво (SL) покриват 150 часа и гарантират това, че ученикът изучава предмети и от онези познавателни области, които не са обект на задълбочен личен интерес.

Всеки предмет на HL или SL може да осигури кредити за университетите ако е взет с резултат 6 или 7 (максималната оценка в IB е 7).

2. The DP core

Уникалното в дипломната програма е именно нейното ядро. То се състои от три елемента и може да донесе най-много или само (въпрос на гледна точка) 3 от 45 точки от общия резултат. Без да изпълнят изискванията на ядрото, учениците не могат да получат диплома.

Елементите на ядрото са следните:

3. Theory of knowledge (TOK) е курс от 150 часа, в който учениците обсъждат и изследват човешкото познание – неговата стойност, достоверност и форми. ToK завършва с презентация и есе от 1500 думи, което се оценява от IB.

4. Еxtended essay (EE) – есе от 4000 думи по избрана от ученика тема (най-често по един от предметите на HL или в областта на човешките права). Есето се подготвя самостоятелно и се оценява външно от IB.

5. Creativity, activity, service (CAS) е програма, която се състои от три категории: творчество, дейности и услуги и дава възможност на учениците да учат извън класната стая. CAS са не само обществени услуги или спорт, извършени за определено време, програмата изисква учениците да размишляват върху своя опит и обясняват как техните дейности помагат да постигнат специфични резултати от обучението.

Защо програмното ядро е толкова важно, че от него зависи получаването на цялата диплома? Защото е надпредметно и с опита, който учениците трупат при изпълнение на изискванията, ги превръща в самостоятелно учещи хора, способни да се самоорганизират и да оценяват обективно своите постижения.

6. External assessment

Между 70 и 80% от оценката по всеки предмет се формира от външно оценени работи и изпити на учениците. С това оценяване се гарантира стойността и престижа на дипломата на международно ниво, така че независимо дали е завършил в Европа, в Азия или в Америка, един ученик да е оценен обективно и съгласно единни критерии. External assessments включват не само финалните изпити, а и есетата от ядрото, анализ (1500 думи) на преводна творба по литература и креативно писане на чужд език.

7. Internal assessment (IA) и критерии за оценяване

Между 20 и 30% от оценките по предметите се формират от вътрешното оценяване, което се извършва от преподавателите в училище. Това на практика са всички устни изпити по езиците и “проектите” по останалите предмети. Устните изпити са 10-минутни индивидуални анализи на литературни или визуални текстове, а „проектите“ са проучвания в обем 1200-2200 думи по науките, хуманитарните дисциплини и математика.

Критериите за оценяване в програмата са предварително формулирани и известни на учениците. За всеки тип задача в DP и по всеки предмет се прилагат специфични критерии.

8. Модерация

Качеството на процеса на вътрешно оценяване също се гарантира от IB. Това става като ежегодно се модерират оценките на преподавателите по отделните предмети. В процеса на модерация IB има право да променя оценките, които преподавателите са поставили, за да гарантира прилагането на единните критерии и стандарти за всички училища по света.

9. Predicted grades и резултат от дипломата

Преподавателите изпращат прогнозни оценки до IB и до университетите, в които учениците кандидатстват на базата на проведените пробни изпити и вътрешни оценявания. Въз основа на тези оценки университетите осъществяват прием и изпращат своите “оферти” на учениците. Това е отговорен процес, в който учителите трябва да бъдат обективни, без да надценяват или подценяват учениците си, а учениците да подходят с най-висока степен на ангажираност, за да покрият оценките с положените изпити.

Оценяването в Diploma Programme е от 1 до 7, а минималният резултат, с който може да бъде взета диплома е 24 точки. Именно такова е и минималното изискване за прием в повечето университети.

Pin It on Pinterest