Защо учениците трябва да създават хипотези, да ползват научен език и да изготвят лабораторен протокол?

Всички имат спомени от училищната лаборатория – учителят стои отпред и показва опасни фокуси на учениците… Днес, за да учат науки, децата трябва да се ангажират сами с експерименти и после да ги описват и оценяват, а преди това да съставят хипотеза.

Едно от изискванията на IB за работа по науките е представяне и документиране на доказателства за извършените проучвания, презентации, експерименти и др. В часовете по биология още от миналата година в Увекинд започнахме практиката за документиране на провежданите практически занятия чрез лабораторен протокол, наречен Science Lab Report.

И понеже сме Увекинд, нашият Lab Report не е този, който се използва в другите училища. В него преди всичко се прилагат критерии за оценяване по MYP: В – изследване и създаване и С – процедиране и оценяване, които включват специфични дейности при изготвянето на протокола.

Ето как работим

Като използват своите предишни знания и след като се запознаят с общите параметри на предстоящото лабораторно занятие, увекиндерите трябва да предложат ХИПОТЕЗА за това, което очакват да се получи като резултат от проведените експерименти. Формулирането на хипотеза в началото се оказа една от най-трудните задачи, защото изисква умения за креативно и критично мислене, но след втория, третия Lab Report, децата започват да придобиват уменията.

Следващата стъпка е придобиване на умението за използване на научен език. В протокола се описват материалите и техниките, които ще се използват като се почне от елементарните бехерова чаша и фол пипета, премине се през микроскоп и филтърна хартия, проба за изследване и се стигне до LabQest 2.

Следват описание на процедурата, резултати, заключение, препоръки.
Резултатите, в зависимост от темата, могат да се представят във вид на микроскопска картина, измерени стойности, описание на наблюденията, схеми и графики.

Голямо предимство е, че всичко става онлайн, с бланка от Google Docs, която може да се модифицира и всички Lab Reports са в Google Classroom.

В заключение няколко цитата от раздел ”Препоръки “ от нашия Lab Report:

Тони: “Следващият път да сме с друг микроскоп през, който се гледа по-лесно”
Крис: “Внимавайте как слагате предпазното стъкло и гледайте да няма въздух”
Матю: ”Разлеждайте добре и не бързайте”
Надя: ”Препоръката ми е да извършваме повече такива опити, защото са интересни и сами да правим разтворите и препаратите.”

Спазваме препоръките и продължаваме да правим… открития.

Pin It on Pinterest