Всички хора:

  • знаят какво харесват и какво им е противно;
  • с лекота дават морални оценки за другите;
  • имат мнения за света и околните;
  • имат претенции да знаят едно или друго;
  • действат по определен начин, за да постигнат целите си.

Малко са онези обаче, които си дават сметка за основанията на своите преценки, мнения, претенции и действия. Теория на познанието е специален предмет, който има за цел да насочи учениците към основанията и причините на всичко онова, което стои за израза „знам, че…“. Този предмет не се интересува толкова от това, какво точно знаем, а КАК го знаем. Защо харесваме един вид музика, а не друг? От какво зависят моралните оценки и представите за добро и зло изобщо? Кое отличава обоснованото и правилно мнение от заблудата? Как избираме целите си и действията, с които да ги постигнем. Това са малка част от въпросите, с които учениците се занимават по Теория на познанието.

Често познанието се сравнява с карта на света – карта, която е направена от някого с определена цел. Затова има и много различни видове карти според целите – пътни, топографски, климатични, исторически, политически и т.н. Всички те показват света по определен начин, като в зависимост от това, какво искаме да знаем за него, избираме и проучваме конкретна карта. Нещата, които знаем, не са се появили естествено в ума ни, а подобно на споменатите вече карти са „направени“ от самите нас и от културата, в която сме потопени. Начините, по които знанието се „прави“, са предмет на Теория на познанието. За да се улеснят учениците в тази трудна задача, предметът се преподава с помощта на дискусии и  и отворени въпроси – т.нар. „познавателни въпроси“.

За двете години, през които преподавам предмета, учениците се научиха да различават отделните източници и области на познание, установяват множество общи и важни връзки между отделните учебни предмети и индивидуалния си опит.

В личен план Теория на познанието развива на изключително високо ниво критичното и рефлексивно мислене на учениците, показва им многообразието от различни подходи и перспективи към онова общо и сложно нещо, наречено свят, което иначе всички наричаме с една дума, но разбираме по различен начин.


Ясен Захариев е преподавател по Theory of Knowledge (TOK) в програмите Middle Years Programme (MYP) и Diploma Programme (DP).

Pin It on Pinterest